Formandens beretning

2022 har på mange samfundskritiske områder været et turbulent år, som jeg tænker at vi alle på den ene eller anden måde har været og stadig er påvirket af. Ses der imidlertid isoleret set på Aalborg Fodbolddommerklub har 2022 været et år, hvor tingenes tilstand i store træk er vendt tilbage til hvad kan betegnes som normalen.

I hovedoverskrifter kan det konstateres, at vi på positivsiden – indtil videre i hvert fald – ikke længere er ramt af Covid-19 restriktioner, ligesom samarbejdet med DFU efter nogle turbulente år har fundet tilbage til et acceptabelt og konstruktivt leje. Desværre opleves stadigvæk problemer med tøjaftalen hvad angår tilfredsstillende leveringstider, information osv.

I de følgende afsnit vil jeg gennemgå årets vigtigste begivenheder set med AAFDK-briller på. 

Beretningen er udarbejdet af en enig bestyrelse og udtrykker derfor den samlede bestyrelses opfattelse.

Sager

Set fra bestyrelsens side er det positivt, at antallet af sager er faldet, idet vi ”kun” har registreret 52 sager i 2022 mod 61 sager i 2021. Faktisk gik der i foråret så lang tid efter turneringsopstarten i april, at jeg kontaktede disciplinærudvalgets forlængede arm v/Preben Krøldrup, for at høre om der da slet ikke var kommet nogle indberetninger. Det kom der så senere.

Vi har heldigvis ingen sager, hvor vold er involveret, og ingen kollegaer har lidt fysisk overlast.

Til gengæld har vi oplevet nogle lidt anderledes sager end tidligere, hvoraf følgende konkret skal omtales:

 • Et medlem er blevet groft chikaneret via de sociale medier. Kopi af ordvalget blev sendt til DBU-Jylland, men det har ikke været muligt at opspore ophavsmandens identitet.
 • En klub havde nedlagt protest over en udvisning og havde vedlagt VEO/videooptagelse som dokumentation. DBU-Jylland vil imidlertid aldrig anvende VEO/videooptagelse som dokumentation/bevismateriale (dog undtaget ved vold/trusler), hvorfor protesten blev afvist, da der var tale om et dommerskøn.
 • Et medlem måtte afbryde/stoppe en kamp grundet akut opstået sygdom.
 • Et enkelt medlem er blevet ekskluderet og bedt om at stoppe sin dommergerning, grundet konstante udeblivelser fra påsatte kampe. Beslutningen er taget i samarbejde mellem DBU-Jylland og AAFDK.
 • Under et indefodboldstævne sparkede en udvist spiller efter kampens afslutning med stor kraft en bold i retning af dommeren, og var tæt på at ramme denne. Konsekvensen fra DBU-Jyllands side af blev 5 måneders karantæne fra al fodbold under DBU-Jylland til den pågældende spiller. Det tætteste på vold mod dommer, som vi oplevede i 2022. 
 • Ovenstående er et eksempel på, at vi oplever, at DBU-Jylland fastholder sin strammere kurs ved strafudmålinger – Se DBU-Jyllands strammere kurs via dette link:

https://www.dbujylland.dk/nyheder/2021/april/dbu-jylland-skaerper-strafferammer/

 • Til glædelig orientering har vi d.d. i AAFDK’s område for tredje år i træk ingen klubber på DBU-Jyllands OBS-liste.

Fra bestyrelsens side kan vi ikke understrege kraftigt nok, at vi altid står til rådighed, hvis et medlem på den ene eller anden måde kommer i klemme under/efter en kamp. Dette anser vi som én af vores vigtigste opgaver, nemlig at støtte op omkring det enkelte medlem i de tilfælde, hvor vedkommende måtte blive ”ramt” af en sag. Under alle omstændigheder vil vi altid gerne orienteres, hvis et medlem oplever eller bliver involveret i noget, der kan opfattes som værende ekstraordinært.

Aktivitetsudvalget

2022 blev et år, hvor der af forskellige årsager ikke er blevet afholdt så mange arrangementer som tidligere. Eksempelvis havde vi planlagt en tur til Hjørring omkring en futsal-ligakamp, som vi desværre måtte vi aflyse på grund af for få tilmeldte.

I oktober havde vi som så ofte før, henlagt vores medlemsmøde til Seaport Bowlingcenter, hvor vi hyggede os med bowling og fællesspisning. Arrangementet var som altid velbesøgt, idet knap 80 medlemmer deltog.

Årets sidste arrangement var det årlige julemøde, som vi i år afholdte på Skalborg Kro. Her spiste vi en god julefrokost og overværede efterfølgende Danmarks VM-kamp mod Frankrig på storskærm. Et arrangement hvor 50 medlemmer deltog.

Vi håber at kunne stable flere arrangementer på benene i 2023 og vil i bestyrelsen overveje en ny proces for planlægning af disse.

Skulle du have en god idé til et arrangement, så tøv ikke med at tage fat i aktivitetsudvalget eller i bestyrelsen.

Vintertræning

Vintertræningen kom heldigvis i gang igen i vinteren 2022. Selvom vi er registreret og kan booke haller ved Aalborg kommune som forening, har vi ikke prioritet til hallerne på de mest ”gunstige” tidspunkter. Derfor er det primært lørdage eller søndage, vi har kunnet booke tider, hvilket vi forventer, også bliver vilkårene fremover.

Til trods for dette vil vi selvfølgelig sørge for tilstrækkelig mulighed for at træne forud for de fysiske test. I denne sæson startede træningen medio december og fortsætter frem til ultimo februar.

Seniorklubben

Som følge af Covid-19 skulle vi hen til medio juni, inden vi kunne samles til et arrangement i Seniorklubben – en tur i Lille Vildmose centret, hvor vi startede med lidt motion og efterfølgende frokost. Efter frokosten fik vi en guidet bustur rundt i det store naturområde. En begivenhedsrig og hyggelig dag.

Den årlige generalforsamling blev i oktober afholdt på Skalborg Kro. Udover dagsordenens punkter fik Erik Borregaard her overrakt Seniorklubbens pokal

Der er planlagt øl-smagning i Frejas klubhus d. 14.februar 2023, så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Vi har stadig plads i Seniorklubben til nye medlemmer. Eneste betingelse er, at man skal være fyldt 50 år, og skal være medlem af AAFDK. Kontakt Seniorklubben bestyrelse, såfremt du ønsker indmeldelse (adresser findes på AAFDK’s hjemmeside).

Til slut vil Seniorklubben gerne takke Moderklubben for et godt samarbejde, samt for den økonomiske støtte. 

Tak til alle som har støttet os i løbet af året.

Seniorklubbens bestyrelse består af formand Knud Peer Andersen, kasserer Per Toftegård Christensen og Ib Alstrup.

Talentarbejde og eliten

Lokal talentdommergruppe under region 1

Den lokale talentdommergruppe er et samarbejde mellem AAFDK og Vendsyssel Fodbolddommerklub VFK. Målsætningen er at udvikle dommere til enten at indgå i DBU’s talentdommerstreng (CTG/RTG), eller til at kunne virke i de højeste lokale rækker. I løbet af 2022 har i alt 15 dommere været del af gruppen, indplaceret fra U19 til JS.

Igen i år er det lykkedes at få dommere videre til CTG/RTG, idet vi i sommers fik Mikkel Thomsen og Lucas Ellegaard indplaceret i denne gruppe som DS-dommere. Og fra den kommende sæson er også Anders Rimmen indlemmet i CTG/RTG.

Fra den kommende sæson arbejder vi med 14 lokale talentdommere. Oversigten over disse kan findes på AAFDK’s hjemmeside.

Bestyrelsen vil gerne sige en STOR TAK til udvalget for det arbejde, der udføres. Udvalget har i 2022 bestået af Ole Bach Hansen, Simon le Fevre og Lars Rix, samt Ole Ingvard Hansen fra VFK.

DBU’s talentdommerstreng (CTG/RTG)

I sommer avancerede Morten Bach Jepsen fra CTG/RTG til eliteniveauet som divisionslinjedommer. I første omgang som linjedommer i 2. division, men Morten har allerede haft prøvekamp i 1. division i slutningen af efteråret.

Mathias Levin rykkede i sommer op i 3. division. Mathias er endvidere en af de dommere, der i foråret skal vurderes med henblik på yderligere avancement til 2. division.

Daniel Kühn Christiansen er fra forårssæsonen 2023 ligeledes rykket op i 3. division.

I sommer fik vi to nye DS-dommere, idet både Mikkel Thomsen og Lucas Ellegaard som nævnt avancerede til DS samtidig med indtræden i CTG/RTG. Der er ikke sket yderligere oprykninger til DS i vinterpausen.

Endelig er Tobias Pedersen rykket i JS i sommer, og fra den kommende sæson indgår også Anders Rimmen i JS-gruppen under CTG/RTG.

På udviklersiden er AAFDK repræsenteret af Lars Schou Nielsen, Simon le Fevre og Lars Rix.

Elitedommerne

På dommersiden var det en stor glæde at kunne læse, at FIFA har optaget Mikkel Redder som international dommer fra den kommende sæson. Det er vi stolte af i AAFDK.

Blandt divisionsdommerne har Nicklas Hovgaard Lassen valgt at ophøre som elitedommer. Nicklas har haft orlov i efteråret pga. sit nystartede firma, og har måttet erkende, at det var ”enten eller” og har valgt at trække sig som dommer. I gruppen af 1. divisionsdommere har vi fortsat Michael Rasmussen.

Som nævnt ovenfor, har fik vi i 2022 fået en ny divisionslinjedommer i form af Morten Bach Jepsen. Derudover er Troels Christensen og Steffen L. Christensen indplaceret i 1. division, mens Sune Feddersen og Lars Rix fortsat er indplaceret som superligalinjedommere.

På eliteudviklersiden er der status quo, dvs. Torben Jensen, Mikkel Secher Marcussen og Niels Leth-Sørensen fungerer som eliteudviklere i superligaen, mens Lars Ø. Poulsen fortsat er eliteudvikler i 1. division.

Også blandt elite-futsal dommere er Aalborg fortsat rigt repræsenteret med Ejub Avdic, Henrik Larsen (Nibe) og Lasse Luther.

DFU

Som omtalt i indledningen har samarbejdet med DFU fundet tilbage til et fornuftigt og konstruktivt leje. En illustration af dette er afviklingen af årets delegeretmøde der blev afholdt d. 12.november 2022 i Middelfart. Sammenlignet med tidligere delegeretmøder var det en ren fornøjelse at deltage i år – lidt i forlængelse af delegeretmødet i 2021, der også blev afholdt i en yderst konstruktiv og kammeratlig tone. En stor del af årsagen til at der er ro på er, at den ”nye” DFU-bestyrelse synes at have fundet sine egne ben at stå på.

 

På delegeretmødet blev det blandt andet besluttet, at man fremover skal have mulighed for at sidde i DFU’s bestyrelse selvom man samtidig er valgt til bestyrelsen i en lokal dommerklub. Sådan har det ikke været tidligere, hvilket vi har syntes har været en tåbelig regel. Men dette bliver altså nu ændret.

 

Et samlet referat fra delegeretmødet kan ses her:

https://danskefodbolddommere.dk/2022/11/12/indkaldelse-til-delegeretmoede/

DBU

Det er stadig bestyrelsens klare overbevisning, at samarbejdet med DBU-Jylland fungerer virkeligt tilfredsstillende og effektivt. Opstår der problemer, får vi hurtig en afklaring – noget der gælder hele vejen rundt. Således oplever vi stor imødekommenhed fra DBU-Jylland, når vi kontakter dem både på kontoret i Aalborg og Århus.

Som man måske kan huske blev Carl Bro km-systemet i 2022 udskiftet med Kraks vejviser hvad angår km-afstande fra dommerens bopæl til de enkelte klubber. Dette systemskifte har ikke givet anledning til udfordringer.

Ultimo november blev afholdt årets DBU-dialogmøde, et forum hvor dialogen er fri og kammeratlig. Blandt andet blev følgende diskuteret:

 • Der arbejdes videre med strategi og overordnede mål for dommersektoren. Blandt andet i forhold til antallet af døm selv-kampe, underpåsætning af kampe, økonomi og rekruttering, samt fastholdelse af dommere. Alt dette i samarbejde med fodboldklubberne og dommerklubberne.
 • Stor fokus på trusler omkring dommergerningen. Herunder hvorledes medier og meningsdannere fremkommer med uheldige fremstillinger – eksempelvis DR’s udsendelse benævnt ”Dommersvin”.
 • Døm-selv kampe har i sagens natur DBU-Jyllands opmærksomhed, selvom antallet er relativt lavt.
 • Som et nyt tiltag i 2023 tilbydes dommerklubberne kr. 500 for hver dommer, som det lykkes dommerklubben at få genaktiveret.
 • Som et nyt tiltag i 2023 tilbydes dommerklubberne kr. 5.000 såfremt de lykkes med at gennemføre et fysisk dommergrundkursus for kursister der er 30 år eller derover.
 • Der arbejdes pt. på at reducere skrivetiden for udviklinger under trio-niveauet.

Bestyrelsen vil gerne rette en STOR TAK for samarbejdet til DBU-Jylland ved Torben Nielsen, samt personalet på Hornevej (AaB).

Kamppåsætning

DBU-Jylland dommerpåsætter Torben Nielsen 

Vinterhalvåret 2021/2022 var fortsat præget af Corona, hvilket satte sit præg på vintersæsonens indendørs fodbold og Futsal arrangementer, hvor blandt andet traditionelle julestævner måtte aflyses.

Heldigvis kunne udendørssæsonen gennemføres stort set normalt, hvilket har resulteret i, at over 20.000 udendørs opgaver er blevet afviklet i årets løb, ligesom de traditionelle cups i foråret og sommerstævner er blevet gennemført.

DBU-Jylland er fortsat i dialog med alle fodboldklubber, for at sikre samarbejde om en langt større spredning af kampene, således at det normalt pressede lørdagsprogram kan minimeres.

I samme forbindelse er døm-selv kampe i fokus, da disse helt naturligt udløser frustrationer hos klubberne, der gerne vil have vores (dommernes) hjælp. Som allerede omtalt holdes antallet af døm-selv kampe på et relativt lavt niveau, hvilket skyldes dommerkollegers gode indstilling til at hjælpe i de pressede perioder.

Generelt opfordres alle dommerkolleger fortsat til at få en samtale med dommerpåsætteren, såfremt der er kommentarer til egne påsætninger, hvilket mange kolleger heldigvis benytter. Realistisk er det ikke muligt at opfylde alt, men med god dialog og gensidig forståelse findes fornuftige løsninger på det meste. Derfor stor ros til dommerkollegerne fra dommerpåsætteren – og helt generelt høres tilfredshed fra vore kunder (klubberne).

Mange afbud efter påsætning af kampe, er fortsat en udfordring. Derfor er der løbende stor fokus på at finde årsagerne til de mange afbud, og i dialog findes som regel løsninger, således at afbudsfrekvenser igen bliver normaliseret.

Fra nogle dommerkollegaer savnes respekt for dommervagtens arbejde. I hvert fald registreres fortsat en del useriøse og meget sene afbud via dommervagten. Derfor er der fortsat fokus på at finde årsagerne hertil, hvorfor den enkelte efterfølgende kontaktes af den lokale påsætter.

Omkring tilhørsforhold og habilitet, opfordres alle til at kontakte dommerpåsætter, såfremt man gerne vil undgå at dømme bestemte klubber og / eller hold. Dette kan omhandle at man selv er spiller i en klub, eller at man kender for mange af klubbens spillere, trænere / ledere / forældre, eller lignende. Kontakt i så fald dommerpåsætter, således at ingen kan stille spørgsmål til dommerens neutralitet ude på spillestederne.

Den daglige dialog med fodboldklubberne og alle dommerkolleger bekræfter, at alle bidrager godt til fællesskabet i forhold til at afvikle vor store fælles interesse med fodboldkampe og dommergerning. Derfor en stor tak for mange gode og konstruktive samtaler, som påsætteren håber vil fortsætte fremadrettet.

Afsluttende en STOR TAK for det gode og konstruktive samarbejde, der er med AAFDK’s bestyrelse, samt privat dommerpåsætter Finn G. Sørensen.

Privat dommerpåsætter Finn G. Sørensen

Set fra AAFDK’s private kamppåsætter side af blev 2022 næsten normal, dog med en mindre tilbagegang af opgaver i indefodboldsæsonen 2021/2022, der stadig var præget af Covid-19.

Udesæsonen derimod lignede heldigvis sig selv med i alt 596 påsætninger. Bemærk i den forbindelse at én påsætning kan bestå af flere kampe, f.eks. hos Aalborg Firmasport, hvor én påsætning kan bestå af 2 eller 3 kampe.

Vores kunder har været DGI, Jammerbugt-turneringen, der er en privat-arrangeret Grand Old Boys-turnering, Freja-turneringen, Vodskov Veteran-turnering, Aalborg Firmaidræt, Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, Nørresundby Idrætscenter.

I relation til afregning opfordrer bestyrelsen igen kraftigt til, at den enkelte dommer anvender Kraks vejviser som rettesnor for km-afregningen – dette forventer kunderne.

Bestyrelsen vil igen i år sige en STOR TAK til Finn G. for indsatsen – det har som altid været en stor fornøjelse. Og til bestyrelsens store glæde og sikkert mange medlemmers tilfredshed har Finn G. takket ja til at fortsætte i 2023.

Udviklerordning 2022

Der er i 2022 gennemført 235 udviklinger i AAFDK, hvilket er på niveau med 2021, hvor vi nåede 233 udviklinger. I de 235 indgår ikke udviklinger på DS-dommere, samt talentdommere i RTG-regi.

Som det har været tilfældet gennem efterhånden adskillige år, er alle påsætninger af udviklere – uanset om disse er fra AAFDK eller Vendsyssel Fodbolddommerklub – foretaget af udviklerpåsætter i AAFDK, Stig Hansen.

AAFDK har i 2022 fået en enkelt ny breddeudvikler, Lars W. Nielsen, og ligeledes to nye trioudviklere, nemlig Torben Nielsen og Flemming Schou Nielsen. Det forventes at der i foråret 2023 vil blive uddannet et par nye bredde- og trioudviklere.

Udviklersamlingen for regionens udviklere i foråret 2022 blev gennemført med flot fremmøde i første spillerunde i marts måned i forbindelse med en Serie 2 kamp i Svenstrup. Der planlægges med udviklersamling i marts måned 2023.

Vejlederordningen.

I AAFDK’s område har 27 dommere bestået den teoretiske eksamen i 2022. Af disse 27 dommeraspiranter har 19 gennemført deres uddannelsesvejledninger, og er dermed nye dommere. Fra teorieksamen 2021 er der 5 dommeraspiranter der har gennemført uddannelsesvejledningerne. For disse nye dommere er der i alt gennemført 121 vejledninger, hvoraf de 74 er uddannelsesvejledninger.

Af de nye dommere fra 2021/2022 er der allerede 10 der er indplaceret i S3 eller S4, hvoraf en er med i den lokale talentgruppe. De resterende modtager fortsat vejledninger med henblik på hurtig indslusning i udviklersystemet.

4 vejledere blev i 2022 uddannet som breddeudviklere, efter at have virket som vejleder.

En vejleder, Per Nyborg, er stoppet, mens Adis Ahmetagic igen er startet som vejleder.

Desuden er der kommet 3 nye vejledere: Anders Larsen, Chris Selvejer Dahl og Lukas Vingtoft.

Ny vejlederaspirant til 2023 er Troels Christensen.

I alt vil der i 2023 derfor være 14 vejledere hos AAFDK.

Indplacering for 2023

Regionens vejleder- og udviklergruppe har foretaget indplacering af breddedommerne gældende for foråret 2023. Alle dommere for hvem det gælder, at indplacering i forhold til efteråret 2022 er ændret, er blevet kontaktet telefonisk. I lighed med tidligere fremgår indplacering også af ´Dommernyt` udsendt af DBU-Jylland.

Hen over 2022 er der løbende foretaget rigtig mange oprykninger af dommere – dynamisk oprykning kan vi måske betegne det. Der kan peges på flere årsager til dette, men den primære har været et ønske om hurtigere at få nye og nyere dommere sluset videre fra ungdomsrækkerne til seniorrækkerne.

Bestyrelsen vil igen i år sige en KÆMPE TAK til Stig Hansen for den store indsats, som Stig også i 2022 har ydet med både vejledninger og udviklinger. En fornøjelse, Stig!

Medlems status

DBU har valgt at fortsætte med at gennemføre flere af dommergrundkurserne som online kurser. Det medfører, at vi løbende får nye medlemmer til dommerklubben. Medlemsmæssigt er vi stort set status quo – ved udgangen af 2022 er der 266 aktive dommere og 8 passive medlemmer. Der er i 2022 indmeldt 16 nyuddannede dommere og fra start af 2023 yderligere 5 nyuddannede dommere. Endvidere er 5 tilflyttet eller har genoptaget dommergerningen. Samtidig er 18 dommere enten ophørt, holder pause eller er fraflyttet Aalborg.

Bestyrelsen vil fortsat bidrage til hvervning af nye dommere, og har deltaget på praktikdage i forbindelse med dommergrundkursus og online møder efter dommergrunduddannelse. Og vi vil fortsat bidrage til arbejdet med rekruttering og fastholdelse af nye dommere i samarbejde med DBU-Jylland, der faktisk har ansat en dommerkonsulent med fokus på blandt andet rekruttering og fastholdelse. Vi vil blandt andet gerne rekruttere dommere på diverse uddannelsesinstitutioner, og efterspørger her støtte fra nogle af vores unge aktive dommere til dette arbejde.

Indsats for nye dommere

Både DBU-Jylland og DFU/dommerklubberne har ønsket at styrke indsatsen for at fastholde nye dommere. Bestyrelsen vil derfor endnu en gang slå et slag for onkel-ordningen overfor nye dommere, en frivillig ordning, hvor nye dommere kan få tilknyttet en kontaktperson eller ”onkel”, og hvor AAFDK støtter økonomisk, så onklen kan komme til at se dommerens kampe et par gange det første halvår. I 2022 har vi haft 3 nye dommere med i denne ordning, og én har en onkel tilknyttet i foråret 2023.

Tests og teorigennemgange

Teoritest i 2022 blev gennemført for alle udviklere og for dommere, som var blevet oprykket til række, hvor der er krav om bestået teoretisk test. For dommere i testkrævende rækker – Serie 3 og op – gælder at teoritest skal klares hvert andet år, og det betyder at der i 2023 bliver tale om teoritests for alle dommere i disse rækker.

Den obligatoriske teorigennemgang blev gennemført hhv. før og efter sommerferien 2022. Dels som samlinger med mulighed for fysisk fremmøde på Skalborg Kro, og dels som gennemgange der blev gennemført online. Der er planlagt en ekstra online gennemgang i februar 2023 for dem der ikke var med i 2022, og som gerne vil dømme i foråret 2023. Her gælder at tilmelding kan foretages via DBU-Jyllands hjemmeside. 

Fysisk test

I det tidlige forår 2022 blev der gennemført fysisk test for dommere, der manglede denne som følge af skader mv. Ordinære fysiske tests blev afviklet henover sommeren, og i september måned blev der planlagt og gennemført en ekstra fysisk test. Der er desuden planlagt fysisk test i marts 2023 for henholdsvis ny-oprykkede dommere og dommere der af den ene eller anden årsag ´skylder` en test.

Samarbejdspartnere

Udover de samarbejdspartnere og sponsorer som allerede er omtalt tidligere i beretningen skylder bestyrelsen en STOR TAK til Erik Borregaard for hans betænksomhed i forhold til Erik Borregaard legatet. I 2021 fandt bestyrelsen anledning til at udnævne to talentdommere – nemlig Lucas Ellegaard og Mikkel Vitnes Pedersen, der begge blev kåret som årets talentdommer, og som begge modtog et gavekort på kr. 1.000 fra Borregaard legatet.

Også en STOR TAK til Diadora for sponsorstøtten i forbindelse med kåring af Årets breddedommer. Æren tilfaldt i 2021 Morten B. Georgsen, der blev belønnet med et gavekort sponseret af Diadora for sin store indsats som dommer.

Vi har indtil videre anvendt Jan Kvitsau som videomand for de lokale talentdommere. Jan har dog valgt at ”gå på pension” som videomand – der skal lyde et STOR TAK til Jan Kvitsau for sin støtte gennem tiden.

Strategi for AAFDK – forventninger til 2023

Vi vil i 2023 fortsat have fokus på:

 • Øget indsats ift. rekruttering af dommere.
  Som nævnt har DBU-Jylland fra central side gjort nogle indsatser, hvilket styrker dette område fremadrettet. Vi har allerede bidraget til arbejdet, og skulle blandt andet understøtte med lokale rekrutteringsindsatser for f.eks. idrætsefterskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

 • Øget aktivitetsniveau i 2023.
  Vi har i 2022 måttet aflyse medlemsmøder og andre aktiviteter. Kommunikation, faglig udvikling og socialt samvær er væsentlige emner, hvorfor vi tilstræber et øget aktivitetsniveau i 2023.
 • Information til medlemmerne.
  Som I måske har set, har vores webmaster, Anders Klemm, opdateret udseendet på vores hjemmeside. Anders kan dog ikke afse tiden til det længere, men i stedet har Kenny Jensen tilbudt sig som webmaster, hvilket vi er meget glade for.
 • Fastholdelse af dommere.
  Emnet har været i fokus gennem længere tid, og med den nye Fastholdelses- og Kompetencepulje i DBU/DFU regi, er det muligt at søge tilskud til diverse arrangementer indenfor en række afgrænsede områder. Dette vil vi forsøge at udnytte bedre. Derudover er der også fokus på indsatsen for nye dommere, således at disse opnår et tilhørsforhold og fastholdes i dommergerningen. Vores ”onkel ordning” har netop dette formål, og vi vil gøre en ekstra indsats for at få flere med i denne ordning.

Afslutning

Traditionen tro er det jer medlemmer, der får det næstsidste skud fra bøssen. I har alle som en igen i 2022 ydet en fremragende indsats.

TAK er kun et fattigt ord, men I kan alle være stolte af at være en vigtig brik af Danmarks ældste og største fodbolddommerklub.

Uden jer kørte Aalborg Fodbolddommerklub ikke.

Sidst men ikke mindst en STOR TAK til mine bestyrelseskolleger inklusiv suppleanterne, der alle favner vidt, og med åbne hjerter bidrager særdeles konstruktivt på vores bestyrelsesmøder.

Der har som altid også i 2022 været møder, hvor enigheden ikke altid har ligget lige til højrebenet, noget jeg ser som værende på én gang udfordrende og konstruktivt, fordi vi altid i sidste ende er nået frem til enighed.

TAK for ”kampen”.

Det at have været formand for AAFDK har i 2022 ikke været så tidskrævende som tidligere år.  Men når jeg kigger på jer medlemmer, der uge efter uge arbejder i den gode sags tjeneste, kan jeg ikke andet end at være stolt over at repræsentere jer alle gennem formandshvervet for 9. år i træk.

Det er ligeledes med en stor personlig tilfredsstillelse, at jeg igen i år kan konstatere, at alle i bestyrelsen er villige til at tage endnu en tørn i 2023. Dog stopper Kenny Jensen som suppleant, da han ikke længere kan afse den fornødne tid. TAK FOR INDSATSEN, Kenny – en STOR FORNØJELSE.

Husk at passe på dig selv, og passe på hinanden” – en opfordring der også skal lyde herfra.

Smil – det smitter! Tak for ordet.

#

One response

 1. Superfin beretning, kommer rundt i alle hjørner af vores klub og dommergerning generelt. Vi har en god Dommerklub og kan gå en fortsat lys fremtid i møde med “ro i sindet”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *