Referat af generalforsamling

Categories: Dommer

Referat AAFDK Generalforsamling d. 22.
januar 2019

Igen i år var der indbudt til fællesspisning før
generalforsamlingen, hvilket 80 medlemmer havde takket JA til. Efter spisningen
mødte yderligere et antal medlemmer op, og samlet set deltog omkring 90
medlemmer i generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gerne sige 1000 TAK for den store opbakning.

Generalforsamlingen

Efter at Stig Hansen sædvanen tro var blevet valgt som
dirigent, gennemgik Carl-Johan Christensen Formandens
beretning
, der var udsendt til medlemmerne i forvejen. Gennemgangen affødte
ingen kommentarer overhovedet, hvorfor beretningen efterfølgende blev enstemmigt
vedtaget.

Herefter fremlagde Lars Rix Det reviderede regnskab. Årets resultat blev et overskud på ca. kr.
19.000 til trods for, at der var budgetteret med et underskud på ca. kr. 4.000.
På den ene side er det naturligvis positivt, at det økonomiske forbrug i AAFDK
er under kontrol, men omvendt er det også et udtryk for, at de midler, der er
afsat til medlemsarrangementer ikke anvendes fuldt ud – simpelthen fordi det
ofte er vanskeligt at få fuld medlemsopbakning til arrangementerne. Heller ikke
til regnskabet var der kommentarer fra medlemmerne, hvorfor regnskabet blev
enstemmigt vedtaget.

I relation til regnskabet gennemgik Lars Rix Budgettet for 2019. Tredje gang er
sædvanligvis lykkens gang, men endnu engang var der ingen kommentarer fra
medlemmerne andet end at der blev påpeget en uoverensstemmelse i én af
udgiftsposterne mellem det udsendte og fremviste budget.

Næste punkt på dagsordenen var Indkomne forslag, men da der ingen forslag var blevet stillet, blev
dette punkt hurtigt overstået.

Herefter var det blevet tid til Valg til de forskellige bestyrelsesposter. Resultatet blev således:

 • Kasserer: Lars Rix – enstemmigt valgt uden
  modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem: Jann B. Nielsen – enstemmigt
  valgt uden modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem: Lars Ø. Poulsen – enstemmigt
  valgt uden modkandidater
 • 1. suppleant: Torben Jensen – enstemmigt valgt
  uden modkandidater
 • 2. suppleant: Kenny Jensen – enstemmigt valgt
  uden modkandidater
 • Revisor: Michael V. Jensen – enstemmigt valgt
  uden modkandidater
 • Revisor-suppleant: Ole Bach Hansen – enstemmigt
  valgt uden modkandidater

Efter valgene stillede Lars Rix forslag til Fastlæggelse af kontingent for 2019. Igen
var der enstemmigt genvalg:

 • Aktivt medlemskab: 300 kr.
 • Passivt medlemskab: 150 kr.

Under Eventuelt opfordrede
Jan Krølle Nielsen den enkelte dommerkollega til at tænke over sammensætningen
af den dommerbeklædning der benyttes under kamp.

Carl-Johan Christensen sluttede af med at takke medlemmerne
for opbakningen generelt og til bestyrelsen for samarbejdet i 2018.

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt LÆNGE LEVE
for AAFDK !!!

Hædersbevisninger

I relation til generalforsamlingen blev følgende
hædersbevisninger uddelt:

Erik Borregaard
legatet

Erik Borregaard legatet blev tildelt Jacob Kobberrød. Jacob er 23 år gammel og indgår i DBU’s talentdommerstreng. Han er netop rykket op til Danmarksserien og har i 2018 af DBU været udtaget til talentdommersamling i Liverpool sammen med 2 andre danske dommere. Jacob flytter til Århus for at studere, men vi håber at vi til trods for dette ses på banerne engang imellem.

Årets Breddedommer

Denne ære tilfaldt Niels Jørgen Sørensen, der igennem en lang
årrække har været et uhyre vellidt medlem af AAFDK – altid imødekommende og
parat til at give en hjælpende hånd. Dette nyder især kamp-påsætterne godt af,
da Niels Jørgen yderst sjældent siger NEJ til en opgave lige meget hvor sent
denne opgave måtte blive tildelt.

Seniorklubbens pokal

Blev tildelt Mikkel Redder, der som bekendt nu kan kalde sig
superliga-dommer. Dette er der allerede skrevet og talt meget om – eksempelvis under
formandens beretning. Så derfor skal blot lyde et STORT TILYKKE, til Mikkel.

10 års aktiv
dommergerning og mindst 500 kampe

Kenny Jensen

Morten Bach Jepsen

Niels Bechgaard

15 års aktivt
medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Ermin Catak

25 års aktivt medlemskab

Brian Ingemann

Lars Flyvbjerg

Martin Sønder

Peter Myhlendorph

Rene Eberhard

30 års aktivt medlemskab
af Aalborg Fodbolddommerklub

Frede Toft Nielsen

Kim Philipsen

Ole Bach Hansen

Per Jensen

Herluf Johansen

40 års aktivt medlemskab
af Aalborg Fodbolddommerklub

Bent Møller

John Severinsen

50 års medlemskab af
Aalborg Fodbolddommerklub

Arne Jørgensen

25 års medlemskab af
Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse

Carl-Johan Christensen

Skriv et svar