Referat AAFDK Generalforsamling d. 24. august 2021

Så blev det endelig muligt at afholde generalforsamlingen 2021 i Aalborg Fodbolddommerklub. Denne havde som så meget andet været udsat ad flere omgange pga. Covid-19.

Generalforsamlingen blev denne gang afholdt på Skalborg kro, hvor vi sædvanen tro startede med fællesspisning. Godt 60 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gerne sige 1000 TAK for opbakningen.

Før generalforsamlingen startede, udtrykte Carl-Johan Christensen mindeord om Bruno Emil Nielsen, Knud Lykke Jørgensen og Ib Nielsen.

Generalforsamlingen

Efter at Stig Hansen traditionen tro var blevet valgt som dirigent, gennemgik Carl-Johan Christensen Formandens beretning, der i forvejen var gjort tilgængelig for medlemmerne. Gennemgangen affødte følgende kommentar:

 • Der blev spurgt indtil den nuværende tøjaftale med Diadora og hvorfor den daværende DFU-bestyrelse pludselig opsagde denne aftale. Samt hvilke leverandører der har været med udbudsrunden vedrørende en ny tøjaftale:
  • Den daværende DFU-bestyrelse opsagde aftalen, idet de bl.a. mente den var misligholdt og at priserne var steget uretmæssigt. Vi var dog ikke enige i argumenterne, men fik aldrig svar på vores spørgsmål og kritik. I stedet blev aftalen opsagt få dage efter. At den så blev forlænget skyldes dels at man ikke kunne indgå en ny aftale indenfor tidsrummet til aftalens udløb, men formentlig også en række andre forhold, således at aftalen reelt endte med at udløbe uændret.
 • Desuden blev efterlyst detaljer vedrørende dommer grunduddannelsen:
  • Dommerkursus består af to dage/weekend kursus, samt en prøve. Efterfølgende dømmes tre uddannelseskampe, hvor aspiranten ikke modtager godtgørelse, men dog kørselsgodtgørelse. Der er vejleder på alle disse tre kampe. Først herefter er dommeren færdiguddannet. Prisen for uddannelsen er i dag 500 kr.

Efterfølgende blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Herefter fremlagde Lars Rix Det reviderede regnskab. Året 2020 kan på ingen måder sammenlignes med andre år pga. Covid-19 aflysningerne. Årets resultat blev et underskud på ca. kr. 45.000 mod et budgetteret underskud på ca. kr. 83.000. Umiddelbart måske overraskende, at Covid-19 faktisk medførte økonomisk fremgang, da antallet af kampe (og dermed gebyr-indtægter) blev reduceret væsentligt. Men indtægtsnedgangen som følge af denne reduktion blev opvejet af den besparelse, som de mange aflyste medlemsarrangementer medførte.

Efterfølgende blev der stillet følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan det være, at bestyrelsen nedsatte bestyrelses-honoraret for 2020 som følge af Covid-19, nu da det viste sig at 2020 faktisk endte med at blive et af de mest travle bestyrelsesår i mands minde pga. ”DFU-konflikten”:
  • Den nedsatte bestyrelsesgodtgørelse blev besluttet umiddelbart efter Corona-nedlukningen for at minimere foreningens udgifter og i en tro på, at der så ikke ville blive så travlt. Udfordringerne vedr. DFU tog først fart fra april og efter beslutningen var effektueret.
 • Egenkapitalen på ca. kr. 363.000 blev der også stillet spørgsmål til – hvad er planerne for denne relativt store sum.
  • Bestyrelsen har selv drøftet hvad der er en rimelig egenkapital, og har forsøgt at budgettere med underskud de seneste år. Bestyrelsen vil dog tage emnet op igen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

I relation til regnskabet gennemgik Lars Rix også Budgettet for 2020. Til dette var der ingen spørgsmål.

Næste punkt på dagsordenen var Indkomne forslag, men da der ingen forslag var stillet, blev dette punkt hurtigt overstået.

Herefter var det tid til Valg til de forskellige bestyrelsesposter. Resultatet blev således:

 • Kasserer: Lars Rix – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lars Ø. Poulsen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år: Torben Jensen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • 1. suppleant: Kenny Jensen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • 2. suppleant: Kim Komdrup – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Revisor: Michael V. Jensen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Revisor-suppleant: Ole Bach Hansen – enstemmigt valgt uden modkandidater

Efter valgene stillede Lars Rix forslag til Fastlæggelse af kontingent for 2021. Igen var der enstemmigt genvalg:

 • Aktivt medlemskab: 300 kr.
 • Passivt medlemskab: 150 kr.

Eventuelt:

 • Preben Krøldrup orienterede om retningslinjerne for afbrydelse af kamp pga. tordenvejr.
 • Ib Alstrup takkede for jubilæumsgaven, ligesom han reklamerede for næste arrangement i seniorklubben d. 30. september.
 • Lars Ø. Poulsen takkede for valget til bestyrelsen og efterlyste samtidig dommere til DM i hotdog spisning, samt reklamerede for næste medlemsarrangement d. 17.september omkring SL-kamp på Aalborg Stadion.
 • Og endelig takkede Carl-Johan Christensen for genvalget af alle bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen sluttede med et firfoldigt LÆNGE LEVE for AAFDK!!!

Hædersbevisninger

Følgende hædersbevisninger blev uddelt:

Erik Borregaard legatet

Erik Borregaard legatet blev tildelt Morten Helweg. Morten er 24 år gammel og er netop oprykket til 3.division. Morten har kun dømt senior-fodbold i 4 år, så alt andet lige må man konstatere, at det er gået stærkt. Morten er netop flyttet til Århus af hensyn til hans studier, men vi håber at han vender retur til Aalborg igen. Stort tillykke med legatet, Morten.

Årets Breddedommer

Denne ære tilfaldt Flemming Vammen Jensen, der igennem en lang årrække har været et uhyre aktivt medlem af AAFDK. Han er altid parat til at hjælpe kamppåsætteren, han fungerer som udvikler og han kigger ind imellem forbi, når den lokale talentdommergruppe afholder samling. Stort tillykke med legatet, Flemming.

Seniorklubbens pokal

Blev tildelt Tommy Pedersen, der har været medlem af AAFDK siden 1986. Tommy får pokalen for hans positive væsen og væremåde – han er en rigtig ”hyggelig fætter”. Tommy har været medlem af seniorklubben gennem mange år, hvor han i det omfang han har mulighed for det, altid deltager i seniorklubbens arrangementer. Stort tillykke med pokalen, Tommy.

10 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Jesper Thomsø

Per Nyborg

Lasse Luther

Jacob Fog

Kemal Breko

15 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Bent Bengtson

Simon Werner

Henrik Larsen

Eva Ravn

25 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Lars Winther Nielsen

Kim Skovgaard Høst

Poul Thygesen

Jan Krølle Nielsen

Ole Lund

30 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Kurt Madsen

40 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Jan Møller

Ole Hansen

Peter Bjørnskov Pedersen

Per Østergaard

Mogens Mikkelsen

Andy Jensen  

Carl-Johan Christensen

50 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Henning Poulsen

Ib Alstrup

Erik Borregaard

#

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *