Vedtægter

Navn og Formål:           

§1. Klubbens navn er Aalborg Fodbolddommerklub, og dens formål er gennem kurser, møder og foredrag, at dygtiggøre fodbolddommere og udviklere samt at fordele kampe, som ikke fordeles af DBU eller DBU-Jylland.

§2. Klubben er undergivet de af boldspilunionerne og DFU vedtagne bestemmelser og forordninger vedrørende spille- og turneringsreglementets forståelse.

Medlemskab:                 

§3. Som medlem kan kun optages fodbolddommere, der har bestået en af DBU afholdt eksamen. Medlemskabet træder først i kraft ved klubbens modtagelse af kontingent, dog kan der tillades specielle aftaler for nye dommer,jvf. evt. aftale mellem DFU/DBU. Medlemskategorier opdeles i:

Aktivt medlem – alle aktive dommere, udviklere og vejledere. Passivt medlem – dommere, udviklere og vejledere der ikke er aktive i perioden. Passivt medlem uden kontingent – valgmulighed for ikke aktive dommere, der er faldet for 70-års grænsen. Som passivt medlem uden kontingent har man ikke stemmeret ved Generalforsamlingen, men kan deltage i dommerklubbens arrangementer.

§ 4. Kontingentsatserne fastlægges hvert år på generalforsamlingen.Kampafgifter, gebyrer og en evt. afgift af dommerens honorar skal være indbetalt senest den på opgørelsen fastsatte dato.

§ 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Kontingent for det år udmeldelsen finder sted, skal betales.

§6. Såfremt tidsfristen for betaling af såvel kontingent som kampgebyr ikke overholdes, træder den på generalforsamlingen fastsatte rykkerprocedure i gang uden yderligere varsel. Der opkræves et rykkergebyr på 100kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Efter 3 rykkerskrivelser standses kamptildelingen til pågældende medlem. Er kontingent og kampafgift ikke indbetalt rettidigt, kan den pågældendeslettes som medlem uden yderligere meddelelse, og kan kun blive medlem igen med bestyrelsens godkendelse. Eventuelle tilgodehavender fra dommerklubben i form af dommergodtgørelse, udviklergodtgørelse eller kørselsgodtgørelse m.v. fritagerikke for rettidig indbetaling af kontingent og kampafgift.

§7. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Disse betaler ikke kontingent. Bestyrelsen kan i andre særlige tilfælde eventuelt fritage enkelte medlemmer for kontingentbetaling.

§8. Bestyrelsen kan – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder dommerklubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinjer.Forinden der foretages en eksklusion, skal medlemmet dog have lov til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftligt møderesumé. Eksklusionen kan ankes til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor afgørelsentræffes ved almindeligt simpelt flertal. Det ekskluderede medlem har under sagens behandling på generalforsamlingen møde og taleret, men ingen stemmeret. Eksklusionen er gældende indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse.Bestyrelsen kan dog – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – genoptage et ekskluderet medlem, med mindre eksklusionen ikke senere er godkendt på en generalforsamling, jfr. foranstående. Endeligt kan et medlem ekskluderesdirekte af en generalforsamling, når det besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Forslaget om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen og skal senest 10 dage før generalforsamlingen meddeles detpågældende medlem. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for genoptagelsen.Har en generalforsamling godkendt en af bestyrelsen foretaget eksklusion, kræves almindeligt simpelt flertal for genoptagelsen. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning – eller hvor eksklusionener godkendt på en generalforsamling – kan inden 4 uger efter sagens behandling på generalforsamlingen anke sagen til DFU´s ordensudvalg, men eksklusionen er gældende indtil DFU`s ordensudvalg træffer anden beslutning. Sager der erbehandlet af DFU´s ordensudvalg er uomstødelige.

§9 Med samme majoritet som i § 8 stk. 1 kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne. Forinden, der idømmes karantæne, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteresved skriftligt møderesumé. Et karantæneramt medlem mister ikke sin tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

§10 Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 mand.Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer årligt. Medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen, der konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen,vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand, en sekretær og en kursuskoordinator og fastsætter selv sin forretningsorden. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, i hans fravær, denfungerende formands stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når hele bestyrelsen er indkaldt til møde, og når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Sekretæren fører protokol overforhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af vedkommende sammen med formanden eller den fungerende formand. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening indført i bestyrelsesprotokollen.

§11. Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsordenskriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsordenen ved bekendtgørelse på DFU og klubbens hjemmeside eller i en af klubben udsendtmeddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 7 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

 §12. Generalforsamlingen er i alle klubbens anliggender klubbens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.

§13. Generalforsamlingen gennemføres med følgende standarddagsorden

Valg af dirigent. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Formandens beretning. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne virkeår. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Det godkendte reviderede regnskab, der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde, fremlægges til godkendelse. Indkomne forslag. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, behandles. Valg af formand (lige år) / kasserer (ulige år). Valg af ét bestyrelsesmedlem (lige år) / to bestyrelsesmedlemmer (ulige år). Valg af én førstesuppleant. Valg af én andensuppleant. Valg af én revisor Klubbens 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen. Valg af én revisorsuppleant. Fastsættelse af kontingent for kommende år. Herunder fremlægges budget.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår i henhold til vedtægterne, og hvilke, der er villige til at modtage genvalg. Afstemningen kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter,samt om ændringsforslag til disse. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig fremmøde, samt at man har betalt kontingent for perioden, hvor generalforsamlingen afholdes. Afstemningen sker skriftligt, hvis blot éttilstedeværende medlem ønsker det. Ved afstemningen gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jf. dog § 15 og § 19. Der tilkommer hvert medlem én stemme. Kun medlemmer, der personligt er fremmødt til generalforsamlingen, ellermedlemmer, der har forfald til generalforsamlingen, men skriftligt over for bestyrelsen har erklæret, at de er villige til at modtage valg, kan vælges til bestyrelsen og andre tillidshverv. Medlemmer, der er mødt op til generalforsamlingen,er efter forslag fra andre medlemmer / et andet medlem pligtig til at modtage valg til bestyrelsen og andre tillidshverv. Forslagsstilleren / forslagsstillerne er dog berettiget til at trække forslaget tilbage, således at forslagetikke medtages ved afstemning. Et medlem kan dog nægte at genopstille til bestyrelsen eller andre tillidshverv. Efter en afbrudt periode på 2 år er medlemmet dog på ny pligtig til at modtage valg.

§14 DommerpåsætningDommerpåsætningen varetages af den af DBU-Jylland ansatte dommerpåsætter. Bestyrelsen kan ansætte en eller flere dommerpåsættere på kontrakt, der fortrinsvis vælges blandt klubbens medlemmer til fordeling af ikke DBU-Jyllandkampe iht. aftalen mellem DFU og DBU eller DBU-Jylland. Ved ledighed indrykkes opslag på dommerklubbens hjemmeside. Såvel dommerpåsætter(e) som klub skal inden den 1. oktober meddele eventuel opsigelse af kontrakten. Ved genansættelseskal forhandlinger om genansættelse for det kommende år være tilendebragt inden den 1. november. En dommerpåsætter kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem. Ansættelse som dommerpåsætter er gældende for et år ad gangen og dommerpåsætter/ dommerpåsætterne fordeler under bestyrelsens ansvar kampene til klubbens medlemmer. Ansættelse af dommerpåsætter offentliggøres senest ved indkaldelse til generalforsamlingen. Klubbens dommerpåsættere har pligt til ved indkaldelseat deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dommerpåsætterens / dommerpåsætternes aflønning fastsættes ved aftale mellem dommerpåsætteren / dommerpåsætterne og bestyrelsen. Intet medlem må selv aftale kampe, før disse om muligter accepteret af dommerpåsætteren. Intet medlem må dømme uden dommergodtgørelse i entrégivende kampe. Alle kampe er afgiftspligtige. Som kvittering for dommergodtgørelse skal medlemmerne anvende de af klubben godkendte kvitteringsblanketter.

§15 VedtægtsændringerTil ændring af klubbens vedtægter kræves der mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§16 Regnskab og revisionKlubbens regnskab og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisionen foretages af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen. Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Samtidig med valgaf revisor vælges en suppleant til revisorerne. Valget gælder for 1 år. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse klubbens bøger og formue. Klubbens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og så vidt muligtvære rentebærende.

§17 Tegning og hæftelseKlubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til hver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Bestyrelsen er dog fortsat ansvarlig for skadegørende handlingerefter dansk rets almindelige erstatningsbestemmelser. Bestyrelsen kan ikke optage lån, meddele kaution eller påtage sig lignende forpligtelser uden samtlige bestyrelsesmedlemmers enighed.

§18 Øvrige udvalgBestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov.

§19 OpløsningTil klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling,hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Eventuelle overskydende midler tilfalder da de registrerede kontingentbetalende medlemmer efter ligelig fordeling. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling,den 26. januar 2016. 

Carl-Johan Christensen    Formand

Lars Ø. Poulsen                 Næstformand                     

Lars Rix                               Kasserer

Simon le Fevre                   Sekretær                              

Jann B. Nielsen                   Bestyrelsesmedlem

Stig Hansen                        Dirigent