Generalforsamling afholdt i Seniorklubben

Categories: Dommer

Seniorklubben Under Aalborg Fodbolddommerklub afholdt tirsdag den 30. oktober den årlige ordinære generalforsamling på Skydepavillonen i Aalborg.

Efter valg af Bruno Nielsen til dirigent blev ordet overgivet til klubbens formand Knud Peer Andersen for aflæggelse af beretning.

Formanden indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes vores medlem gennem mange år, Kay Sloth, der for kort tid siden afgik ved døden efter lang tids sygdom. Æret være Kay Sloths Minde.

Knud Peer udtrykte stor tilfredshed og glæde over at 43 ud af klubbens 54 medlemmer havde valgte at bruge et par timer på hyggeligt samvær med dommerkollegaer gennem en lang årrække.

Formanden omtalte årets afholdte arrangementer, som var forløbet særdeles tilfredsstillende. Han redegjorde desuden for beslutningen om flytning af årets generalforsamling fra Skalborg Kro til Skydepavillonen.

Han takkede ligeledes Moderklubben for sædvanligt godt samarbejde samt økonomisk støtte, en støtte som er betingelsen for, at vi fortsat kan afholde div. arrangementer for klubbens medlemmer med ledsagere.

Carl-Johan omtalte den gode afgørelse om fritagelse for modregning af dommergodtgørelsen i lediges dagpenge. Ligeledes en orientering om hjælp og støtte i forsikringsspørgsmål ved uheld under udøvelsen af vores hobby. Han opfordrede desuden til, at vi genoptog vores sædvanlige mangeårige samarbejde med Skalborg Kro. Dommerklubbens formand udtrykte tilfredshed med samarbejdet med Seniorklubben og lovede fortsat støtte fra Moderklubben. Han gav ligeledes tilsagn om en bedre “oprydning” på Dommerklubbens hjemmeside.

Ib opfordrede medlemmerne til at prøve at skaffe sponsorgaver til vores Amerikansk Lotteri på Julemødet.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Kasserer Per Toftegaard aflagde regnskabet, der var revideret uden bemærkninger.

Regnskabet blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Alle valg var genvalg. Det vil sige Knud Peer som formand, Kurt Brødsgaard som bestyrelsessuppleant, Bruno som revisor sam Knud Erik Bager som revisorsuppleant.

Under eventuelt kunne Knud Peer oplyse om et kommende arrangement tirsdag den 5. marts 2019. Jørgen Scheving underholder med en fornøjelig beretning om Aalborgs værtshuse og restauranter i fortid og nutid. Nærmere om stedet vil fremkomme senere.

Flere andre ting blev bragt i forslag. Besøg på Nordjyske Stiftstidende, Aalborg Politigaard og en tur en søndag sidst i august til Læsøs seværdigheder.

Herefter kunne Bruno afslutte generalforsamlingens officielle del med tak for god ro og orden.

Og så blev der ellers gjort klar til Skydepavillonens Stegt Flæsk med Persillesovs og en enkelt pilsner. Til slut blev der serveret dessert i form af æblekage som vor mor laver/lavede den.

Ib, sekretær.

Skriv et svar