HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLDDOMMERE.

 

Indledning.

 

I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de skrivende og elektroniske

mediers interesse for dette emne. DFUs lokalunioner opfordrede DFU til at arbejde med problematikken, og sagen blev rejst i DBUs Dommerudvalg, der på sit

møde d. 26.09.07 besluttede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en strategi for det præventive og fremadrettede samarbejde for

at komme problemet med vold mod fodbolddommere til livs.

 

Arbejdsgruppens kommissorium.

1. At afdække problemets omfang indenfor det seneste år, både hvad angår antallet af tilfælde af vold mod dommere i DBUs og DBUs lokalunioners kampe,

    og også hvad angår de konkrete tilfældes geografiske placering.

2. At opstille en oversigt over de mange initiativer, der indtil nu er forsøgt fra DBU, DFU og lokalunionerne for at dæmme op for dette problem.

3. At udarbejde en strategi for det præventive holdningsarbejde, der skal udføres i fodboldklubberne med spillere, trænere, ledere og forældre som målgruppe.

4. At udarbejde en strategi for det præventive holdningsarbejde til brug for presse og andre medier.

5. At udarbejde en aftale om en handleplan, der skal indeholde beskrivelse af procedurer i DBUs og DFUs Lokalunioner, når der har været et tilfælde af vold mod en

    dommer, både hvad angår administrative forholdsregler, oplistning af sanktionsmuligheder samt vejledning til dommeren omkring juridisk og psykologisk opfølgning.

6. Arbejdsgruppen skal have udarbejdet analyse samt forslag til handleplan senest 15.01.08.

Arbejdsgruppen bestod af flg. personer:

Kurt Bagge-Hansen, formand for SBU og formand for DBUs Dommerudvalg

Anoir Hassouni, formand for Grønne Stjerne

Finn Jensen, JBU

Ulrik S. van der Leeden, elitedommer og medlem af SFUs Akutgruppe

Jørn West Larsen, næstformand i DFU og medlem af DBUs Uddannelsesudvalg

Arbejdsgruppen har holdt 3 arbejdsmøder ultimo 2007 og primo 2008.

 

Arbejdsgruppens vision.

 

Vi har arbejdet ud fra en fælles vision om, at alle fodboldkampe i Danmark skal afvikles ud fra flg. værdier:

Det er værdifuldt, at alle parter omkring en fodboldkamp bestræber sig på, at kampen afvikles på en sikker og tryg måde for alle.

Det er værdifuldt, at alle fodboldkampe giver en sportslig, fair og sjov oplevelse for alle parter omkring kampen.

Det er værdifuldt, at en fair og tryg afvikling af alle fodboldkampe er en del af sportsopdragelsen af forældre og børn.

Det er værdifuldt, at en fair og tryg afvikling af alle fodboldkampe er en del af træneres og lederes ansvar og rolle.

 

Kommissorium, pkt. 1: Problemets omfang.

 

Vi har indhentet oversigter over disciplinærsager fra de 6 lokalunioner fra 2007, hvor kampen er blevet afbrudt.

Der viser sig et meget forskelligt billede fra lokalunion til lokalunion.

 

Disciplinære sager i 2007 Vold mod dommeren

 

 

Union Trusler Spytte Puffe/skubbe Forsøg på skalle Sparke Slå I alt Antal kampe afviklet med påsatte dommere på årsbasisi
SBU 9 2 4 1 1 0 17 13800
KBU 12 1 3 0 1 3 20 6000
FBU 4 1 1 1 0 0 7 8300
JBU 10 4 4 0 3 6 27 40000
BBU 0 0 0 0 0 0 0 2000
LFBU 0 0 0 0 0 0 0 2800
i alt 35 8 12 2 5 9 71 72900

 

Kommissorium pkt. 2: Oversigt over initiativer

Vi har opstillet en liste over en lang række aktuelle initiativer, som der i de senere år er taget med henblik på at sætte fokus på

en korrekt afvikling af kampene samt tryghed for alle parter.

Initiativerne kan opdeles i 3 kategorier:

A) Det overordnede præventive holdningsarbejde samt uddannelse

B) Det løbende arbejde med konkrete handleplaner

C) Procedurer og sanktioner, når det er gået galt.

Union

Initiativ

 

A:

DBUs Fair Play Udvalg ogDBUsBreddedommergruppe Projekt holdningskampagneFolderDVD: Har du en holdning
KBU/KFD Fælleserklæring Stop vold i fodbold
DBUs Dommeruddannelsesgruppe Temakursus: Konflikthåndtering
DBUs Dommeruddannelsesgruppe Nyt kursus: Dommer i vanskelige kampe
DBU Uddannelse Den strukturerede træneruddannelsefairplaydelen i uddannelsen.

 

B:

SBU, JBU, KBU Fairplayobservatører
JBU, SBU Dommerkontaktperson
SBU Humørbarometer
Alle lokalunioner Konsulentbesøg i klubber
Alle lokalunioner Dommerbesøg i klubber
Københavns Kommune Integration gennem fodbold

 

Indendørsturnering i KøbenhavnSBUDialogmøder i klubberne anbefalet adfærd i

praksis (Projekt Nultolerance).

C:

SFU SFU`s Akutgruppe
JBU Procedure for sagsbehandling (22.07.07)
DFU Guide for vold mod dommere.

 

Vejledning til den enkelte dommer og den enkelte dommerklub

 

Kommissorium pkt. 3: Præventivt holdningsarbejde.

 

Vi har på et af vore arbejdsmøder haft mulighed for at se den nye DVD Har du en holdning . Det er gruppens holdning, at DVD

en kan indarbejdes i DBUs strukturerede træneruddannelse.

Vi er af den opfattelse, at DBUs Fair Play Udvalg og DBUs Breddedommergruppe

med dette initiativ på en meget fin måde vil kunne nå ud til den målgruppe, som vi

også skulle nå med kommissoriets pkt. 3.

Vi vil derfor indarbejde dette initiativ i denne handleplan.

 

Kommissorium pkt. 4: Pressen og andre medier.

 

Vi anbefaler, at denne strategi udarbejdes af DBUs kommunikationsafdeling med

afsæt i vort øvrige arbejde.

Vi forventer, at DBUs kommunikationsafdeling kan udarbejde en samlet strategi i forhold

til både skrevne og elektroniske medier, herunder DBUs lokalunioners blade.

Det er meget afgørende, at budskabet når ud til alle spillere og klubber, og det forventes

derfor, at det vil være en del af den overordnede strategi, at klubberne anbefales

at udarbejde en konkret informationsstrategi.

 

Kommissorium pkt. 5: Udarbejdelse af handleplan.

 

Vort baggrundsmateriale viser, at der hvert år afbrydes mange fodboldkampe.

Det er dog ikke hver gang, at afbrydelsen skyldes vold mod dommeren .

I mange tilfælde er der tale om afbrydelser som følge af uoverensstemmelser mellem

andre parter i og omkring kampen.

Det er vigtigt, at der skelnes mellem de 2 dagsordener vold mod dommeren og afbrudte

kampe .

For lokalunionerne er det et irritationsmoment med de mange afbrudte kampe, og der

arbejdes forståeligt nok på at nedbringe antallet af afbrudte kampe.

Det vil dog være forkert, at denne dagsorden skal overtrumfe den dagsorden, der går

ud på at begrænse vold mod dommeren .

Eller med andre ord:

 

Hvis der forekommer vold mod dommeren, skal kampen altid afbrydes

uanset

at der i lokalunionen er et generelt problem med et stort antal afbrudte kampe.

Det er derfor vigtigt. At der er en fælles forståelse af, hvad der kan defineres som

vold og trusler mod dommeren , og hvad konsekvensen er.

Vi har defineret dette på flg. måde:

 

Det betragtes som vold mod dommeren,

 

hvis dommeren bliver slået, sparket eller spyttet på.

 

I disse tilfælde afbrydes kampen.

 

Det betyder at:

 

Slag mod dommeren omfatter også situationer, hvor der kastes

 

ting mod dommere. I disse tilfælde udvises/bortvises

 

den person, der kaster tingen og kampen fortsætter, hvis

 

dommerne vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans

 

egen eller andre aktørers sikkerhed.

 

Hvis der spyttes PÅ

dommeren, afbrydes kampen.

Hvis der spyttes

EFTER dommeren, udvises/bortvises den

person, der spytter, og kampen fortsætter, hvis dommeren

 

vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller

 

andre aktørers sikkerhed.

 

Hvis dommeren trues, udvises/bortvises den person, der truer,

 

og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette

 

er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed.

 

I alle tilfælde indberettes sagen til lokalunionen med kopi til dommerklubben.

 

Ved vold mod dommeren følger dommeren DFUs Guide for vold

 

mod dommere

 

Med denne definition som basis, anbefaler arbejdsgruppen flg. handleplaner:

 

DBU:

 

Udveksler information om karantæner mellem de 4 organisationer DBU, DGI,

KFUM og DFIF.

Vedtager ændring i klagesystemer, således at sager med vold mod dommeren

i højere grad kan afgøres af lokalunionen.

 

DBUs lokalunioner (LU):

 

Anbefaler, at alle fodboldklubbers trænere og ledere gøres bekendt med holdningerne

bag fairplay (evt. via kamplederkursus eller gennem DBUs holdningsdvd).

Indfører fairplayhilsen før og efter kampen.

Fortsat drøftelse af spillerpas i både turnerings- og træningskampe.

Indfører krav til klubberne om at have en dommerkontaktperson .

Anvender DBUs DVD Har du en holdning .

Indskærper overfor klubberne, at træneren og forældrene ikke må råbe i ungdomskampe

Indskærper overfor klubberne, at ingen spillere åbenlyst må protestere mod

dommeren i et forsøg på at påvirke ham.

Bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer gennemfører klubbesøg indenfor 2 uger

hos de klubber, som har haft en disciplinærsag på baggrund af trusler og vold.

Besøget skal munde ud i konkret handlingsplan for den enkelte klub.

Lokalunionen sikrer, at der principielt påsættes rutinerede dommere til klubber,

hvor der tidligere har været kampe med problemer.

Gennemfører fairplaykampagne.

Gennemfører sanktion ved at fratage nogle hold/klubber ret til sort dommer.

Gennemfører sanktion mod hold, hvis spillere har udøvet vold mod dommeren

(f.eks. strafpoints, tab af mulighed for at vinde rækken, tab af oprykningsmulighed).

Gennemfører skærpede sanktioner overfor bortvist træner.

Forhøjer bøder og karantæner, således at disse virker præventivt.

Anerkender positive indsatser, f.eks. via Humørbarometer, smileys på hjemmesider,

fairplaykonkurrencer, Fair Match day (KBU) o.s.v

Lokalunionerne opfordres til at arbejde med ideen om observatører til problemkampe.

 

DFU:

 

Giver vejledning til dommere, der har været udsat for tort, svie og/eller smerte.

Vejledningen omfatter forsikringsforhold og arbejdsskadeforhold.

Sikrer omtale af denne handleplan i Fodbolddommeren .

 

DFU`s lokalunioner:

 

Arbejder med dommerens holdning til at dømme den vanskelige kamp .

Indskærper overfor dommerne, at Fair Play-hilsen er obligatorisk.

Indskærper overfor dommerne, at indberetninger SKAL indsendes.

Etablerer en kollegial coaching uden formel udfyldelse af skema.

Anbefaler alle dommere, at de gennemfører kursus i konflikthåndtering

Sikrer at den enkelte dommer er informeret om procedure i forbindelse med

vold mod dommer.

 

Fodboldklubberne:

 

Opfordres til at udarbejde en dommerpolitik (som beskrevet i SBUs folder og i

DBUs folder tag godt i mod dommeren ).

Tilslutter sig lokalunionens handleplaner på fairplayområdet.

Anføreren, trænerne og lederne medvirker til en fair afvikling af kampe samt

udlevering af navne på spillere, som er blevet udvist.

At enhver klub med repræsentanter fra bestyrelse og trænerstab med passende

mellemrum tager initiativ til et møde med en repræsentant fra den lokale

dommerklubs bestyrelse, hvor handlingsplan til imødegåelse af vold mod

fodbolddommere drøftes.

Retningslinjer til imødegåelse af vold mod dommere

 

Guidelines til dommerne

 

Definitioner på slag:

 

Ved slag forstås direkte hårdt slag mod ansigt eller krop. I sådanne

tilfælde afbrydes kampen.

Ved puf lignende slag bortvises/udvises den person, der puffer/

slår og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette

er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed

 

Definitioner på at kaste ting mod dommeren:

 

Ved kast med en stump genstand (sten flasker, mobiltelefoner el.

lignende), der rammer dommeren afbrydes kampen. Ved kast

med lette genstande (f.eks en spillertrøje) bortvises/udvises den

person, der kaster genstanden på dommeren og kampen fortsætter,

hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til

hans egen eller andre aktørers sikkerhed

Ved kast efter dommeren bortvises/udvises den person, der kaster

tingen efter dommeren og kampen fortsætter, hvis dommeren

vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre

aktørers sikkerhed.

 

Definitioner på trusler:

 

Ved trusler på livet forstås f.eks følgende vending Jeg slår dig

ihjel . I disse tilfælde afbrydes kampen.

Ved andre mindre alvorlige trusler f.eks jeg skal nok få ramt på

dig udvises/bortvises den person, der fremsætter truslen og

kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt

i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed.

 

Definitioner på at spytte:

 

Hvis der bevidst spyttes på en dommer afbrydes kampen.

Hvis der bevidst spyttes efter en dommer

bortvises/udvises den

person, der spytter efter dommeren og kampen fortsætter,

hvis

dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen

eller andre aktørers sikkerhed.